LULLABED&INVENTA - KOOLITUSKESKUS
MEIE ÜLESANNE: TULEVIKKU VAATAMINE PÕHIVÄÄRTUSTE KAUDU

Üldine informatsioon

Õppekorraldusealused

Täiendkoolituskeskus online- ja offline-õppevormiga.

 

Sihtrühm:

psühholoogid,sotsiaaltöötajad, õpetajad, eelkoolikoolieelsetelasteasutustepedagoogid,logopeedid, lapsehoidjad, lastevanemad.

 

1. Üldsätted:

1.1. . Koolituskeskus Lullabed&Inventa / edaspidi LBI /on asutatud aprillis 2020 MTÜ Lullabed (registrikood 80563272) poolt.

1.2. LBI lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks, täiendkoolituse standardist ja ettevõtte kehtestatud õppekorralduse alustest.

1.3. Koolituse lõppedes LBI väljastab Rahvusvahelise Muinasjututerapeutide Liidu (RMTL) ning koolituskeskuse LBI tunnistusi, diplomeid ja tõendeid.

1.4.Keskust juhivad kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistid:

Jelizaveta Haustova: pere-psühholoog, muinasjututerapeut, RMTL liige ja pedagoog, liivateraapia spetsialist.

Jelena Ustritskaja: muinasjututerapeut-praktik, pedagoog, Avita kirjastuse metoodik, RMTL liige.

1.5 Täiendkoolitused toimuvad õppetööks sobivates ruumides.

Asutusesisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija ruumides või renditavates ruumides

1.6 Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit. 

1.7. Koolitused toimuvad kursuste ja meistriklasside vormis. Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitustena.

1.8. Õppetöö toimub eesti ja vene keeles.

1.9. Keskuse ärikeel on vene keel.

1.10. Õppetöö toimub vastavalt koolituste ajakavale, mille leiab LBI kodulehelt: https://lullabed-inventa.ee/kodu.html

1.11. LBI avalike koolituste õppekavades sisalduvad andmed

●    õppekavanimetus;

●    õppekavasihtgrupp;

●    õpieesmärk;

●    õpiväljundid;

õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

●    õppekeskkonna kirjeldus;

●    õppemeetod;

●    õpikeskkonna kirjeldus;

õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud;

nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;

õppekava koostamise alus;

●    õppekeel;

●    õppesisu;

koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

 

2. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

2.1. Koolitusele registreerumine:

2.1.1 Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda, valides kodulehel olevate koolituskursuste, töötubade või programmide loendist (https://lullabed-inventa.ee/kodu.html).

Registreeruda saab LBI kodulehe, e-maili, Facebooki või telefoni teel. 

2.1.2 Pärast registreerimist, on vaja läbida intervjuu (isiklikult, veebis või telefonil

+372 58191488), täita küsimustik, kirjutada avaldus (vorm on lisatud) ning essee.

2.1.3. Õppijal on õigus saada täiendavat infot LBI kodulehel märgitud e-posti teel (lullabed.inventa@gmail.com) või telefoni teel (+37258 870 507).

2.2. Õppegrupi komplekteerimine:

2.2.1 Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel. 

2.2.2. 7 päeva enne iga töötoa, kursuse või koolituse algust saadab LBI registreerunud isikutele täpsema informatsiooni koolituse organisatoorse poole kohta, mis sisaldab teavet toimumiskoha, koolituskava, õppekava, õpetajate kontaktide ja vajalike koolitusmaterjalide kohta.

2.2.3. LBI-l on õigus teha koolituste plaanis ja ajakavas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest koheselt.

LBI-l on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitus edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituse ära jäämisest või edasilükkamisest telefoni või e-posti teel hiljemalt ühepäevase etteteatamisega. Koolituse ära jäämisel makstakse koolitustasu tagasi täies ulatuses või kantakse soovi korral üle mõnele teisele koolitusele.

2.2.4. Osaleda koolitusel on võimalik online või offline. Koolitusvõimaluse valik tuleb edastada kirjalikult.

2.2.5. Vääramatu jõu korral viiakse koolitus online reziimist offline-režiimi.

 

3. Õppemaksu tasumise kord. Õppimise alustamine.

3.1. Ettemaksu (summas 50 eurot) tuleb tasuda mitte hiljem kui 7 päeva enne koolituse algust. Ettemaks tagastatakse 100% ulatuses, kui klient teavitas koolitusest loobumisest 5 päeva enne koolituse algust ja 50% ulatuses, kui klient teavitas koolitusest loobumisest vähem kui 3 päeva enne koolituse algust.

3.2 Pärast õppetasu tasumist on vaja saata tasumist kinnitav dokument aadressile: lullabed.inventa@gmail.com 

3.3 Koolituse eest on võimalik tasuda osamaksetena, kui sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.

3.4. Koolituse eest on võimalik maksta kas kohapeal pangaterminali kaudu, sularahas (esitatakse maksekviitung) või arve alusel.

3.5. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on LBI poolt õppegruppi arvatud ja vastavasisulise kinnituse kirja saanud ning õppetasu tasunud. 

3.6. Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga koolituse registreerimislehel, ning allkirjastades vastava õpilase ja kooli suhteid reguleeriva lepingu.

 

4. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

4.1. Õppija arvatakse koolitusgrupist välja sooviavalduse põhjal või talle esitatud arve maksmata jätmisel. Igat juhtumit vaatab LBI läbi üksikjuhtumipõhiselt.

4.2. Sõltuvalt õppekavast peab õppija tunnistuse saamiseks sooritama edukalt testi või mõne muu õppekavas kehtestatud tingimuse.

Väljastatud tunnistused ja tõendid on üldjuhul digitaalsed, nummerdatud ning LBI peab nende üle arvestust.

4.3 Pärast koolituse edukat läbimist saab töötoa või kursuse lõpetanu LBI ja Rahvusvahelise Muinasjututerapeutide Liidu tunnistuse või diplomi. 

Koolituse läbimisel 51% ulatuses on soovi korral võimalik saada nende tundide läbimise kohta tõendit. Tõend väljastatakse vastavalt tundide arvule.

 

5. Õppetasu määramise alused ja kord

5.1 Õppetasu suuruse määrab LBI juhtkond vähemalt 30 päeva enne koolituse algust.

5.2 Õppetasu õppetöö ajal ei tõuse

5.3 Õppetasu määramisel  arvestatakse registreerunute arvu ühest asutusest. 

5.3.1 Kui ühel koolitusel osaleb mitu inimest samast asutusest, kehtib iga osaleja jaoks soodustus -10%, RMTL liikmetele -15%.

 

6. Koolituse lõpetamine.

6.1 Pikemad kursused ja koolitused lõpevad testi või lõputöö kirjutamisega, olenevalt õppekavast.

6.2 Kui koolitusel osalenu kaotab talle väljastatud tunnistuse, tõendi või see on hävinud, siis ei väljastata uut tunnistust, vaid väljastatakse tõend, mis tõendab koolitusel osalemist. Tõendi hind on 11€. 

            

7. Dokumentide hoiustamine:

7.1 Küsimustikud, esseed, testid ning diplomitööd salvestatakse LBI elektroonilisse andmebaasi.

8. Vaidluste lahendamise kord

LBI ja õppija vahel tekkinud eriarvamused või vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus kohtus.

Meist

Oleme kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistid, kes suhtuvad oma töösse kirglikult. Rakendame kõik anded ja kogemused, viies oma töö täiuslikkuseni.

KONTAKTID

Tõnismägi 3a-8 (II korrus),
Tallinn

OLEME SOC-is. VÕRGUD

JÄLGI MEID SOTSIAALSETES VÕRKUDES
Meie klientide tagasiside ja huvitavad postitused.

2020. Kõik õigused kaitstud