LULLABED&INVENTA - KOOLITUSKESKUS
MEIE ÜLESANNE: VAATA PÄRITOLU PÄRAST TULEVIKUT

Koolituste kvaliteedi tagamisealused

1.Üldsätted

1.1 Asutatud koolitusasutuse nimi on Lullabed&InventaKoolituskeskus (edaspidi kool), mis lähtub Eesti Vabariigi haridusseadusest,täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest.

1.2 Kool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast javabahariduslikku täiendkoolitust.

1.3 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tulebigal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhetest, avatusest, aususest jaabivalmidusest.

2. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1 Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikelrenditavatel pindadel, mis vastavad tervisekaitse ja tuleohutuse nõuetele.Koolitusruumides on tagatud DATA-projektori olemasolu, on piisavalt valgustning liikumisruumi.

2.2 Teatud koolitustel osalemine eeldab osalejalt sülearvutiolemasolu.

2.3 Olenevalt koolitusest ja internetiühenduse vajadusest onvõimalik kasutada koolitusruumides toimivat internetivõrku.

2.4 Osalejate arv koolituse grupis võib olla erinevsõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on siiski tagada lähenemine, kusõppekavas seatud eesmärgid on saavutatavad maksimaalselt.

2.5 Kool vahendab õppijatele õppematerjalevahetult enne koolitust, kas väljaprindituna või elektroonsel kujul.

 

3. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanutekoolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist,juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks ja täienduskoolitusestandardist. Õppekavad koostatakse lektoritega koostöös. Õppekavasiduuendatakse vajaduspõhiselt.

3.2 Kooli õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

1) õppekava nimetus;

2) õppekavarühm;

3) õppe eesmärk;

4) õpiväljundid;

5) õppekava koostamise alus;

6) sihtgrupp;

7) õppekeel;

8)õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õppeedukusesaavutamisel;

9)õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

10)õppe sisu;

11)õppekeskkonna kirjeldus;

12)õppemeetod;

13)nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;

14) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi-või töökogemuse kirjeldus.

3.3 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupivajadustest ning koolitused on oma olemuselt praktilise väärtusega. Eesmärgikson parimate ning vahetult tööturul rakendatavate tulemuste saavutaminekoolitusel osalenute poolt.

3.4 Iga koolituse juures on viide kehtivale õppekavale.

4. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1 Lektorid peavad omama kõrgemat erialast haridust võiolema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastava sisulistkogemust, mida nad on võimelised tõestama. Kool pakub vajaduspõhiseltlektoritele võimalust täiendada ennast.

Lisaks erialasele pädevusele ja töökogemusele hindab koollektori osas ka asjaolu, kui lektor on omandanud täiskasvanute koolitaja kutse.

4.2 Pärast tagasisidelehtede täitmist õpilaste poolt,analüüsib kooli juhtkond nii koolitustulemused kui ka tagasisidelehtede sisu jateeb vajadusel parendusettepanekuid lektorile või muudab koolituse sise võikorralduslikku poolt.

4.3 Juhul kui tagasiside on lektori suunal korduvalt olnudnegatiivne, vahetatakse lektor välja.

 

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1 Kool palub osalejatel täita tagasiside lehedpaberkandjal pärast igat koolitust (kool palub infot lektori, koolituse sisu jakorraldusliku poole osas) ning annab võimaluse teha parandusettepanekuid.

5.2Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood.Isikukood on vajalik väljastatava tunnistuse või tõendi jaoks. Isikuandmeidtöödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

Meist

Oleme kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistid, kes suhtuvad oma töösse kirglikult. Rakendame kõik anded ja kogemused, viies oma töö täiuslikkuseni.

KONTAKTID

Tõnismägi 3a-8 (II korrus),
Tallinn

OLEME SOC-is. VÕRGUD

JÄLGI MEID SOTSIAALSETES VÕRKUDES
Meie klientide tagasiside ja huvitavad postitused.

2020. Kõik õigused kaitstud